ស្តង់ដា

  • ASTM A193 A193M ស្តង់ដាជាក់លាក់សម្រាប់ Alloy-ដែកនិងដែកអ៊ីណុកបូលសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ឬសម្រាប់សេវាសម្ពាធខ្ពស់និងគោលបំណងពិសេសផ្សេងទៀត
  • ASTM A320 A320M ស្តង់ដាជាក់លាក់សម្រាប់ Alloy-ដែកនិងដែកអ៊ីណុកបូលសម្រាប់សេវាសីតុណ្ហភាពទាប
  • ASTM A325M-09 ស្តង់ដាជាក់លាក់សម្រាប់រមូររចនាសម្ព័ន្ធ, ដែកថែប, កំដៅព្យាបាលកម្លាំង 830 MPa អប្បបរមា Tensile
  • ASTM A563M ស្តង់ដាជាក់លាក់សម្រាប់ Alloy ដែកកាបូននិងគ្រាប់ (ម៉ែត្រ)