ප්රමිති

  • මහ උෂ්ණත්වය හෝ මහ පීඩන සේවා හා වෙනත් විශේෂ අරමුණ සඳහා Alloy-වානේ හා බැඳෙන වානේ මොනවාදෝ කොඳුරමින් සඳහා ASTM A193 A193M ප්රමිති පිරිවිතර
  • Alloy-හා වානේ සහ අඩු-උෂ්ණත්වය සේවය සඳහා බැඳෙන වානේ මොනවාදෝ කොඳුරමින් සඳහා ASTM A-320 A320M ප්රමිති පිරිවිතර
  • ව්යුහාත්මක ෙබෝල්ට්, වානේ සඳහා ASTM A325M-09 ප්රමිති පිරිවිතර, හීට් 830 MPa ට අවම ආතන්ය ශක්තිය සැලකූ
  • කාබන් සහ Alloy වානේ Nuts සඳහා ASTM A563M ප්රමිති පිරිවිතර (මෙට්රික්)